DR and Backup solution

        CoverSpace เราให้บริการ ด้าน DR and Backup on Cloud ในรูปแบบของ DR as a Service and Backup as a service ลูกค้าสามารถใช้บริการ DR และ Back up เริ่มต้นตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป ในราคาแค่หลักพันต้นๆ เท่านั้น ทั้งนี้เรายังมีรูปแบบของ Software Replicate ไม่ว่าจะเป็น Double Take Meter ที่สามารถคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นรายเดือนได้  ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและเริ่มต้นได้ทันที

DR and Backup as a Service
DR and Backup as a Service
DR and Backup as a Service
DR and Backup as a Service
DR and Backup as a Service